پاشا – تهران

ساختمان مسکونی واقع در منطقه سهروردی، خیابان خرمشهر، صابونچی 5

آپادانا – تهران (در حال ساخت)

ساختمان اداری و تجاری واقع در منطقه سهروردی، خیابان خرمشهر

مرزداران – تهران

ساختمان تجاری و مسکونی واقع در بلوار مرزداران نبش آریافر

دهخدا – مشهد

ساختمان تجاری واقع در چهارراه لشکر، استان خراسان رضوی

مطهری – تهران

ساختمان تجاری و اداری واقع در تقاطع مطهری و میرزای شیرازی نبش 21

کالج – تهران

زمین تجاری و مسکونی واقع در چهارراه کالج نبش کوچه سعیدی

مرزداران – تهران

واحد مسکونی، اداری واقع در بلوار مرزداران، آریافر،خ خلیج فارس